6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak ODTÜ 101 tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde katılımcıların beklentilerini anlamak ve ölçümlemek amacıyla anket çalışmaları yürütülmesi, organizasyona ilişkin topluluk partnerleri ile raporlama amaçlı paylaşılması, organizasyonun güvenliğinin sağlanması ve yasal yükümlülükler ile uyum sağlanması amaçlarıyla (“Amaçlar”) ODTÜ 101 tarafından işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ODTÜ içinde ve ODTÜ dışında bulunan proje paydaşlarımız ve hizmet sağlayıcılarımıza aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz doldurmak üzere olduğunuz ODTÜ 101 Paylaşım Formu ve bizimle iletişime geçmek için kullandığınız iletişim kanalları vasıtasıyla elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, açık rızanız ile işlenmekte ve ODTÜ içinde ve ODTÜ dışında bulunan hizmet sağlayıcılarına aktarılmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • ODTÜ içinde veya ODTÜ dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, info@odtu101.com adresinden tarafımıza iletebilirsiniz.

İletişim & İş Birlikleri İçin:
İletişim & İş Birlikleri: